Huishoudelijk Reglement TVE

Huishoudelijk Reglement TVE

 

 

HUISHOUDELIJK  REGLEMENT

TENNISVERENIGING EIJSDEN (TVE)

Nieuwe versie: ter goedkeuring in ALV, 02 maart 2015  

 

Artikel 1         Aanmelding

 

 1. U kunt lid worden van TVE door inlevering bij de ledenadministratie van een volledig ingevuld aanmeldingsformulier (zie www.tveijsden.com).
 2. Bij het aanmeldingsformulier dient u een goed gelijkende, recente pasfoto te voegen.
 3. Aanmelden kan zowel schriftelijk als digitaal.
 4. Het verschuldigde entreegeld en de contributie dienen binnen 14 dagen na aanmelding te zijn overgemaakt op de bankrekening van TVE.

 

 

Artikel 2         Toelating

 

 1. Als bewijs van toelating tot TVE ontvangt het lid een lidmaatschapspasje van TVE.
 2. Het lidmaatschap van TVE is persoonlijk en kan niet worden overgedragen.

 

 

Artikel 3         Contributie; gezins- en studentenkorting (zie www.tveijsden.com)

 

 1. Indien meer leden van één gezin lid zijn van TVE en op één en hetzelfde adres woonachtig zijn, bedraagt de door deze leden samen te betalen contributie niet meer dan een door de algemene ledenvergadering jaarlijks vast te stellen maximum bedrag aan ‘gezinscontributie’.
 2. Aan het senior lid van de TVE dat niet ouder is dan 25 jaar en een studie volgt aan een vervolgopleiding, kan het bestuur een (gedeeltelijke) ontheffing van de te betalen contributie verlenen van 25% (studentenkorting). Het betreffende lid dient daartoe een verzoek in bij het bestuur onder overlegging van bewijsstukken dat hij een studie als hiervoor bedoeld volgt. Daartoe kunnen bijvoorbeeld dienen een studentenkaart of een geldige OV-jaarkaart.
 3. Een aanvraag voor de studentenkorting dient zo spoedig mogelijk te worden gedaan, maar in ieder geval uiterlijk vóór 1 mei van het jaar waarvoor de korting geldt. Aanvragen die later worden ingediend zullen worden afgewezen.
 4. Gaat een lidmaatschap van TVE in na de maand september met vermelding dat betrokkene het door wil laten lopen in het daarop volgende jaar dan wordt het totaal van de contributie voor dat lopende jaar én het daarop volgende jaar met 50% verlaagd. Voor een lidmaatschap dat start na de maand september en niet wordt voortgezet in het daarop volgende jaar geldt een korting van 70%. Van deze kortingsmogelijkheden kan eenmalig gebruik worden gemaakt.
 5. Een gezin, c.q. een lid van TVE kan slechts voor één van de in de hiervoor beschreven kortingsregelingen tegelijk in aanmerking komen.                                 Een combinatie van bijvoorbeeld gezinskorting en studentenkorting is derhalve niet mogelijk. Bij samenloop dient het betreffende lid zelf een keuze te bepalen.
 6. Opzegging van het lidmaatschap van de TVE dient te gebeuren vóór de maand januari van het jaar waarin het nieuwe tennisseizoen start. Vindt een afmelding plaats tussen 1 januari en 1 april van dat jaar dan dient 50% van het contributiebedrag te worden betaald. Bij opzeggingen vanaf 1 april in datzelfde jaar dient het volledige contributiebedrag te worden betaald. 

 

 

 

Artikel 4         Verplichtingen en rechten

 

 1. De leden zijn verplicht:
  1. aan de ledenadministratie van TVE alle wijzigingen die van belang (kunnen) zijn voor TVE (met name adres, telefoonnummer, E-mailadres, etc) tijdig door te geven (desgewenst digitaal);
  2. verschuldigde contributie, entreegelden, introductiegelden en bijdragen (b.v. competitiebijdragen) tijdig (d.w.z. vóór aanvang van het tennisseizoen of het evenement waarop de bijdrage betrekking heeft) over te maken;
  3. op het tennispark de algemeen gebruikelijke normen van fatsoen in acht te nemen;
  4. de statuten en de reglementen zoals die door TVE zijn of worden vastgesteld na te leven;
  5. schriftelijke aanwijzingen van leden van het bestuur op te volgen;
  6. mondelinge verzoeken van bestuurs- en commissieleden op te volgen;
  7. op het tennispark geëigende tenniskleren en tennisschoenen te dragen op de tennisbanen (schoenen moeten zijn voorzien van (gladde) zool zonder noppen en/of extreme ribbels, om beschadiging van de tennisbanen te voorkomen);
  8. h.    altijd gebruik te maken van het afhangbord zodat kan worden gecontroleerd of de banen benut worden door leden van TVE en om (bij meer spelers dan banen) te kunnen nagaan hoe lang spelers gebruik maken van een baan;
  9. na het spelen de baan te vegen, tenzij de baan nat is.

 

 1. De leden hebben het recht:
  1. a.    tot het bijwonen van en deelnemen aan alle bijeenkomsten van TVE (aan  vergaderingen en bijeenkomsten van het bestuur en commissies alleen na vooraf verkregen toestemming);
  2. tot het deelnemen aan wedstrijden, evenementen en andere activiteiten van TVE.

 

 

Artikel 5         Tennislessen

 

 1. Behalve door de, door het bestuur van de TVE aangewezen, tennisleraren mogen er op de banen van TVE niet door andere personen tennislessen worden verzorgd.

 

           

Artikel 6         Schade

 

 1. Schade aan bezittingen van TVE, toegebracht of (mede) veroorzaakt door een lid van TVE, wordt door het bestuur op dat lid verhaald.

 

 

 

 

 

Artikel 7         Bestuursverkiezingen

 

 1. Kandidaatstelling als bedoeld in artikel 9, lid 3, laatste volzin, van de Statuten van TVE, geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat.

De bestuurssamenstelling wordt in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ALV) geagendeerd.

De leden worden tijdig (minimaal 7 dagen van tevoren) uitgenodigd voor de ALV.

 

 

Artikel 8         Bestuursvergaderingen

 

 1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. Indien aan een verzoek van tenminste drie bestuursleden binnen 14 dagen geen gevolg is gegeven zijn de verzoekers zelf bevoegd tot het beleggen van een bestuursvergadering.
 2. De voorzitter heeft de leiding van de vergadering.
 3. De voorzitter is bevoegd de spreektijd van elk bestuurslid per agendapunt te beperken.
 4. De voorzitter is bevoegd, met instemming van tenminste de helft aanwezige overige bestuursleden, een aangevangen bestuursvergadering te schorsen of te verdagen.
 5. Een bestuursvergadering wordt belegd door het verzenden van een schriftelijke convocatie aan ieder bestuurslid, tenminste zeven dagen vóór de datum van de vergadering.
 6. De convocatie vermeldt de datum  waarop en de locatie waar de bestuursvergadering wordt gehouden, alsmede het aanvangstijdstip van de vergadering.
 7. Bij de convocatie dienen tevens te worden gevoegd de agenda van de vergadering en de onderliggende stukken van de ter vergadering te bespreken onderwerpen.
 8. Van elke vergadering wordt door de secretaris een verslag gemaakt, dat in de volgende vergadering wordt vastgesteld.
 9. Het bedrag als bedoeld in artikel 10A, lid 5, onder e, van de Statuten, wordt gesteld op € 2500,- (duizend euro). (bedoeld voor onvoorziene uitgaven die niet in de begroting zijn opgenomen)

 

 

Artikel 9         Verplichtingen van het bestuur

 

 1. Het bestuur is verplicht op overzichtelijke wijze een volledige administratie bij te houden van:
 1. alle noodzakelijke gegevens van de in artikel 4, van de Statuten bedoelde personen;
 2. presentielijsten en notulen van de alle algemene vergaderingen en vergaderingen van het bestuur;
 3. de bezittingen en schulden van TVE, waarbij kleine voorwerpen van geringe waarde daarin niet behoeven te worden opgenomen.

 

 

Artikel 10       Commissies

 

 1. TVE kent de volgende commissies.

 

a. Kascontrolecommissie

Er is een kascontrolecommissie als bedoeld in artikel 11A, lid 1, van de Statuten. In aanvulling op artikel 11A, lid 1, van de Statuten, een door de algemene vergadering benoemd plaatsvervangend lid, dat bij verhindering van een van de commissieleden diens plaats zal innemen. Dit plaatsvervangend lid zal in het volgende verenigingsjaar, bij voorkeur, door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie in de plaats van het lid van de commissie dat het langst in de commissie zitting heeft gehad.

 

b. Barcommissie (BC)

Er is een barcommissie bestaande uit een variërend aantal barcoördinatoren.

De barcommissie heeft tot taak het zorgen dat de bar goed functioneert, door leden, tegen een redelijke prijs, een beperkt assortiment goed verzorgde consumpties te bieden. Daarbij streeft de BC er naar dat de bar zo frequent mogelijk open is en adequaat wordt bezet met vrijwilligers. Tenslotte zorgt de barcommissie voor een maximale opbrengst van de bar voor de kas van de TVE.

 

c. Jeugdcommissie (JC)

Er is een jeugdcommissie bestaande uit minimaal 3 en maximaal 7 leden. Deze commissie heeft tot taak het organiseren van jeugdopleidingen en trainingen voor de junioren. Voorts heeft deze commissie tot taak het begeleiden van de junioren bij competities en het organiseren van toernooien speciaal voor de junioren.

 

d. Parkcommissie (PC)

Er is een parkcommissie bestaande uit een variërend aantal leden. Deze commissie heeft tot taak het zorgen dat het tennispark, d.w.z. de banen, het terrein rondom de banen en het clubhuis en het clubhuis zelf, goed functioneren en in goede staat blijven door adequaat onderhoud (voor zover een en ander tot de taak van de TVE als huurder behoort).

 

e. Technische commissie (TC)

Er is een technische commissie bestaande uit minimaal 5 en maximaal 9 leden. Deze commissie heeft tot taak en is bevoegd tot het organiseren van toernooien in de meest ruime zin van het woord. Daartoe behoort in ieder geval het bepalen van de toernooidata, het aantal deelnemers, het toepassen van de richtlijnen en voorschriften van de KNLTB. De commissie ziet tevens tot op een ordelijk verloop van de toernooien.

De technische commissie heeft voorts tot taak het samenstellen van de teams die aan de districts- en landelijke competities van de KNLTB deelnemen. Tevens heeft de technische commissie de zorg voor het voldoen aan de specifieke competitie- en toernooi-eisen van de KNLTB (b.v. aanwezigheid van een VCL en/of VTL).

 

 1. De leden van de commissies worden door de voorzitter van de betreffende commissie, na instemming van de medebestuursleden, benoemd.

 

 1. Elke commissie wordt geleid door een voorzitter die tevens bestuurslid is van TVE.

 

 1. Elke commissie dient, inclusief de voorzitter te bestaan uit een oneven aantal leden.

 

 1. De commissies, met uitzondering van de kascontrolecommissie als bedoeld in artikel 11A, lid 1, van de Statuten, kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden.

 

 

Artikel 11       Slotbepaling

 

 1. Dit Huishoudelijk reglement (en eventuele wijzigingen hierin) wordt vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering en wordt vervolgens gepubliceerd op de site van TVE.
 1. 2.    Ten aanzien van zaken die niet op grond van dit reglement of de statuten van TVE kunnen worden besloten wordt door het bestuur een besluit genomen.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 43 409 2883

Tennispark TV Eijsden

Moutheuvelweg 7
6245 SL Eijsden

KVK-nummer

40203319